Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 

MUDr. Jana Kožičková

Ochrana osobných údajov

POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PACIENTOV

Riadne spracúvanie  osobných údajov našich pacientov  a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Kto spracováva  osobné údaje pacienta?

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie – ALERGO-DK s.r.o., M. Hattalu 2159/34, 02601 Dolný Kubín spracováva   osobné pacienta údaje ako  prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Poskytovateľ“).  V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov   naša ambulancia nemá povinnosť  ustanoviť osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, preto túto úlohu plní MUDr. Jana Kožičková , ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie a  môžete ho v tejto veci  kontaktovať.

Aké  osobné údaje pacientov ako Poskytovateľ spracúvame?

Spracúvame    osobné údaje pacientov  v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych.  Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie.

Vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou  súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcou zo zákona o zdravotnej starostlivosti, preto aj spracovanie osobných údajov pacienta vykonávame na základe zákonnej povinnosti, bez ďalšieho súhlasu.

Na akom právnom základe a na aký účel   osobné údaje pacientov spracovávame?

Osobné údaje pacienta  v nevyhnutnom rozsahu Poskytovateľ spracúva najmä:

pri poskytovaní   zdravotnej starostlivosti

pri poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  

Pre tieto účely je poskytnutie   osobných údajov pacientom zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nemôže  byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou súvisiaca.

pri plnení  povinností na základe   právnych predpisov – na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti verejného zdravotného poistenia, v oblasti sociálneho poistenia 

na účel riešenia inšpekcií, kontrol  a žiadostí orgánov verejnej moci

na účel výkon a obhajoba právnych nárokov Poskytovateľa.

na základe súhlasu kontaktné údaje pacienta na účely jeho kontaktovania (resp. príbuzných), ktorý udeľuje priamo poskytnutím   kontaktných údajov a právnym základom spracúvania kontaktných údajov  príbuzných pacienta, ktorých určil, je ustanovenie § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z.

S výnimkou posledného bodu sme teda oprávnení a povinní spracovávať osobné údaje pacienta na základe zdravotníckych právnych predpisov.

Sú alebo budú osobné údaje pacientov poskytované iným príjemcom?

Osobné údaje pacientov sú a budú poskytované iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poskytnutím ďalšej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovni pacienta na účely úhrady poskytnutých služieb z verejného zdravotného

poistenia v rozsahu ustanovenom   právnymi predpismi a iným subjektom v rozsahu ustanovenom   právnymi predpismi, najmä ÚDZS, Sociálna poisťovňa, NCZI, súdy, polícia a ďalším osobám, ktoré Poskytovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú   osobné údaje pacienta prenášané do tretích krajín?

Prenos  osobných údajov pacienta do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho musia byť  osobné údaje pacienta   uchovávané/spracovávané?

V zmysle právnych predpisov   osobné údaje  pacienta je Poskytovateľ  povinný uchovávať po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia   zdravotnej starostlivosti, resp. 20 rokov od smrti pacienta.

Po   uplynutí doby, počas ktorej je zákonná povinný uchovávať osobné údaje v zmysle princípu – princíp minimalizácie, sú osobné údaje pacienta  v databázach informačných systémov anonymizované,  resp. písomné dokumentácie skartované.   

Aké má pacient  práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?  

Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, je   v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  oprávnená:

požadovať prístup k osobným údajom,

písomnou žiadosťou žiadať opravu  osobných údajov,

na základe písomnej žiadosti žiadať o výmaz Vašich osobných údajov (po uplynutí zákonnej doby),

písomnou žiadosťou požadovať obmedzenie spracúvania,

písomnou žiadosťou namietať proti spracovávaniu,

písomnou žiadosťou požadovať prenos  osobných údajov,

podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

V prípade nejasností alebo nespokojnosti privítame, ak sa pred podaním sťažnosti  obrátite na nás a spoločne vzniknutý problém vyriešime.

V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti je výkon vyššie uvedených práv limitovaný povinnosťami vyplývajúcimi zo zdravotníckych predpisov.

Dochádza pri spracúvaní  osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.